Bước chậm

Có những ngày cảm thấy lòng nặng trĩu. Đôi lúc cảm thấy cuộc sống thật khó khăn, lòng người thật khó đoán, và niềm tin cũng thật mong manh. Nhưng rồi vẫn cứ tiếp tục bước, vì trong thâm tâm nghĩ rằng cần phải đi hết con đường thì mới có được đáp án cho… Continue reading Bước chậm